ကၽြႏု္ပ္၏ဘုရားေတးေရး- ကိုမန္း
ေတးဆို- ကိုမန္း

VERSE
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ အသက္ရွင္သည္
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေၾကာင့္သာ ကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္
အျပစ္ငရဲထဲမွ သူေရြးႏုတ္ၿပီ
ေျမမႈန္႕ထဲမွ ကၽြႏု္ပ္ဘ၀ကို ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့
ကၽြႏု္ပ္၏ဘုရား

CHORUS
အေသခံၿပီး ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီး
ေသျခင္းတရားကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီ
အရာအားလံုးထက္မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာဘုရားရွင္
ႀကီးျမတ္ေသာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္တစ္ပါးတည္းသာ
ဘုန္းႀကီးျခင္း အလံုးစံု
တန္ခိုးႀကီးျခင္း အလံုးစံု
ထာ၀စဥ္ခံထိုက္ေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ဘုရား

BRIDGE
ကၽြႏ္ုပ္၏ဘုရား ကၽြႏု္ပ္၏ဘုရား
စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ျဖင့္
အစြမ္းအစရွိသမွ်ျဖင့္
ကိုယ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္း
ကိုယ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္း
ကိုယ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္း


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.