ဘုန္းေတာ္မီးလွ်ံေတးေရး- အက္စ္တာႏွင္းပြင့္
ေတးဆို- ထန္ေသာင္

VERSE 1
ႏိုးထမႈမီးမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းလို႔လာၿပီ
ေဒသတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ကူးစက္ေနၿပီ
အရွိန္ျပင္းျပင္း ထိုးခြင္းေတာက္ေလာင္
ဘုန္းေတာ္မီးလွ်ံမ်ား

VERSE 2
၀ိညာဥ္ေသသူေတြ ထေျမာက္လာၿပီ
ခ်ည္ေႏွာင္ခံသူေတြ လြတ္ေျမာက္လာၿပီ
အရွိန္ျပင္းျပင္းထိုးခြင္းေတာက္ေလာင္
ဘုန္းေတာ္မီးလွ်ံမ်ား

CHORUS
၀ိညာဥ္မီးမ်ား ေတာက္ေလာင္ေစ
ဇာတိမ်ားကၽြမ္းလို႔သြားေစ
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ႏိုးထျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္
ဘုန္းေတာ္မီးလွ်ံမ်ား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.