ပိုသိျမင္ခ်င္ေတးေရး- ထန္ေသာင္

VERSE
ကၽြႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အားေတြ႕ခ်င္
စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ရွာေဖြ
အကၽြမ္း၀င္ဖန္မ်ားေလ ပို၍ခ်စ္ေလ
ထိုေမတၱာေတာ္အားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္

PRE CHORUS
အရင္ကကၽြႏ္ုပ္ သိတဲ့အသိေတြထက္
အရင္ကကၽြႏု္ပ္ ခ်စ္တဲ့အခ်စ္ေတြထက္

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်စ္တယ္ေနာ္
ေလာကရဲ႕စည္းစိမ္ဥစၥာထက္
ကိုယ္ေတာ္ကို တစ္ေန႕တစ္ေန႕ထက္
တိုး၍ ကၽြႏု္ပ္ျမတ္ႏိုး
ကိုယ္ေတာ္ကို သိခ်င္တယ္
ဦးေႏွာက္တဲ့သိတဲ့ အသိေတြထက္
ကိုယ္ေတာ္ကို ေတြ႕ခ်င္တယ္ ပိုသိခ်င္တယ္
အၿမဲတမ္း ပို သိျမင္ခ်င္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.