ဘယ္မွ်ႀကီးျမတ္မူသည္ေတးဆုိ  - ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

VERSE 1
အုိဖဘုရား စိတ္လႈပ္ရွား အံ့ဖြယ္ရာမ်ား
ကမၻာဆက္ဆက္ လက္ေတာ္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းသည္
ေကာင္းကင္ၾကယ္ႏွင့္ ထစ္ခ်ဳန္းေသာ မုိးႀကိဳးသံလည္း
တန္ခုိးေတာ္၏ သက္ေသမ်ား ျဖစ္ၾက၏

CHORUS
အုိ ငါ့ဝိညာဥ္ ကယ္တင္ရွင္အား ခ်ီးမြမ္း
ဘယ္မွ်ႀကီးျမတ္ ဘယ္မွ်ျမတ္သည္
အုိ ငါ့ဝိညာဥ္ ကယ္တင္ရွင္အား ခ်ီးမြမ္း
ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ ႀကီးျမတ္မူသည္

VERSE 2
ေတာေတာင္မ်ားတြင္ လွည့္လည္ျဖတ္သြားၾကစဥ္ခါ
ငွက္မ်ားေပ်ာ္ေမြ႕ ခ်ီးမြမ္းသီဆုိသံၾကား
ေတာင္ထိပ္ေပၚက သာယာ႐ႈခင္းၾကည့္စဥ္ခါ
ေရစီးေခ်ာင္းႏွင့္ ေလေျပတုိက္ခတ္လာသည္

VERSE 3
ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ၾကြလာေသာခါ
စိတ္ႏွလံုးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ျပည့္စံုေလ
ျပပ္ဝပ္ကုိးကြယ္ ၾကည္ညိဳႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္ျဖင့္
ေၾကြးေၾကာ္မည္ကား ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္းတည္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.