မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲသာ ေတးေရး- ခြါလ္ပီး

VERSE 1
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲသာ လိုအပ္မႈေတြ ျပည့္၀တဲ့ေနရာ
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲသာ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး အဖရဲ႕ရင္ခြင္ပါ
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲသာ အိုးအလိုအပ္ဆံုးအရာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သာ

CHORUS
သာ၍နီးေစပါ သာ၍ဆြဲေခၚပါ
ၿပီးျပည့္စံုျခင္းဟာ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ
သာ၍နီးေစပါ သာ၍ဆဲြေခၚပါ
တန္တိုင္းေတာ္တြင္း တစ္ရက္မွာ
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲသာ

VERSE 2
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲသာ နာက်ည္းမႈေတြ လြတ္ေျမာက္တဲ့ေနရာ
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲသာ သ၀န္တိုျခင္း ကင္းမဲ့တဲ့ေနရာ
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲသာ အိုး အေနခ်င္ဆံုးေနရာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.