ေဝးလွေသာေတာင္ကုန္းေပၚက်ဴးေတးဆုိ  - ေစာဝင္းလြင္

VERSE 1
ေဝးလွေသာေတာင္ကုန္းေပၚ ထူထားေသာတုိင္ေတာ္သည္
ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ ဒုကၡခံရာတုိင္တည္း
ျပစ္ေလာကကုိကယ္ရန္ ေသခံရာတုိင္ေတာ္ကုိ
ကၽြႏု္ပ္သည္ ထူးပင္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိး

CHORUS
တုိင္ေတာ္ကုိ ကၽြနု္ပ္သည္ ေလးျမတ္မည္
လမ္းဆံုးမွာ ေအာင္ပန္းကုိ ခ်ထားမည္
ကၽြႏ္ုပ္သည္ မွီတြယ္ေသာ တုိင္ေတာ္ႏွင့္
သရဖူကုိ တစ္ေန႔ျဖင့္လဲခ်င္

VERSE 2
ေလာကလံုး ရြံ႕ရွာေသာ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာ္၏
ဆြဲႏုိင္ေသာ တန္ခုိးသည္ အံ့ဖြယ္တည္း
ထက္ေကာင္းကင္ဘုန္းေတာ္ပင္ သုိးသူငယ္စြန္႔ၿပီးကာ
သစ္တုိင္မွာ ေသခံရန္ ၾကြဆင္းလာ

VERSE 3
ေသြးေတာ္ႏွင့္စြန္းကြက္ေသာ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာ္သည္
အံ့ၾသဖြယ္တင့္တယ္လွပေပသည္
ကၽြန္ုပ္ကုိ ျပစ္လႊတ္လ်က္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္
ေယ႐ႈရွင္ ထုိတုိင္ေပၚမွာ ေသခံ

VERSE 4
တုိင္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္သည္ စဥ္သစၥာရွိပါမည္
ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ျပစ္တင္ျခင္း ခံလုိသည္
ေကာင္းကင္ဘံုစံဘုိ႔ရာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေခၚေသာခါ
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ဝင္စား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.