ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ေနာ္
ေတးေရး- ခြါလ္ပီး

VERSE
မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲ ကၽြႏ္ုပ္ရွိေနျခင္း
သခင့္မ်က္ႏွာေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္း
အရာရာ ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ျဖစ္လာသည္
ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ အသက္ရွင္သည္
တကယ္ပါကိုယ္ေတာ္ဖို႔ျဖစ္လာသည္
ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္သာ

CHORUS
အဖ ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ေနာ္ ကၽြႏ္ုပ္ဘဝ
ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ေပါ့ ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာ
ယခုခ်ိန္ထိ သီခ်င္းမ်ားဆိုႏိုင္ရာ
အဖ ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ေနာ္ ကၽြႏ္ုပ္ဘဝ
ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ေပါ့ ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာ
ယခုခ်ိန္ထိ ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ရာ
ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ေနာ္

BRIDGE
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္သာ
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ျပည့္စံုျခင္း ကိုယ္ေတာ္ေက်းဇူးေၾကာင့္သာ
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္သာ
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ အသက္ရွင္ျခင္း ကိုယ္ေတာ္ေက်းဇူးေၾကာင့္သာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.