ကုိယ္ေတာ္ကုိ လုိပါ၏က်ဴး

 [မာေလး]
 [မားဗလပ္စ္]

ေတးဆုိ       - မာေလး
ေတးဆုိ       - မားဗလပ္စ္

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ သခင္ အစဥ္လုိပါ
ကုိယ္ေတာ္ရွိမွသာလွ်င္ စိတ္ၿငိမ္းေအးရာ
ကုိယ္ေတာ္ပင္ အုိေယ႐ႈရွင္ ျပစ္ရွိသူကယ္ပုိင္ရာ
ယခုပင္ ၾကြေတာ္မူေပ ကယ္ေတာ္မူပါ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ကုိလုိပါ၏ အရွင္ေယ႐ႈ
နာရီမျပတ္လုိသည္ မစေတာ္မူ
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ လုိရင္းပင္ နာရီတုိင္း ခုိကုိးရာ
ခုေကာင္းႀကီးေပး ကယ္ခၽြတ္ရွင္ ေျခရင္းေတာ္လာ

VERSE 3
ၾကင္နာအသံေတာ္မွ် အဘယ္သူျဖင့္
စိတ္ေအးၿငိမ္းျခင္းမရ ခ်စ္သုိးထိန္းရွင္
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ လုိရင္းပင္ နာရီတုိင္း ခုိကုိးရာ
ခုေကာင္းႀကီးေပး ကယ္ခၽြတ္ရွင္ ေျခရင္းေတာ္လာ

VERSE 4
ကုိယ္ေတာ္ကုိလုိပါ၏ အနီးေနလွ်င္
အျပစ္တန္ခုိးမရွိ ကယ္မသခင္
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ လုိရင္းပင္ နာရီတုိင္း ခုိကုိးရာ
ခုေကာင္းႀကီးေပး ကယ္ခၽြတ္ရွင္ ေျခရင္းေတာ္လာ

VERSE 5
ကုိယ္ေတာ္ကုိ လုိပါ၏ အလ်င္ၾကြလာ
ဒုကၡသုခရွိရွိ အနီးေနပါ
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ လုိရင္းပင္ နာရီတုိင္း ခုိကုိးရာ
ခုေကာင္းႀကီးေပး ကယ္ခၽြတ္ရွင္ ေျခရင္းေတာ္လာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.