ေႏြးေထြးဆံုးရင္ခြင္ေတးေရး- ေခေခ
ေတးဆို- ဆလိုင္းမန္းမန္း၊ ပါရ္သဲ

VERSE 1
ေရွးယံုၾကည္သူအတိုင္းပဲ
ဒို႕ဆက္ကာ ၀ိညာဥ္တရားထဲ
အလင္းမ်ားနဲ႔ဆက္ကာထြန္းမယ္ ဒီခရီးထဲ
အားသစ္မ်ားနဲ႔

VERSE 2
မနက္ျဖန္ဆိုတာ တို႔အတြက္
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုတာဟာ တစ္ဖက္သတ္
ေလာကႀကီးအလယ္မွာ ဘုရားတစ္ဆူ
ဒါအမွန္တရား
ေပးဆပ္ဖို႔လိုတယ္

VERSE 3
အျပစ္နဲ႔မကင္းတဲ့ လူေတြၾကားထဲ
၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ သယ္ေဆာင္လာတဲ့
ဒို႔ရဲ႕ေန႔သစ္ထဲ အစဥ္အၿမဲ အားေပးလို႔ေနတဲ့
သခင္ဘုရားပဲ

CHORUS
ခိုလႈံရင္ဆိုင္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ကိုယ္လိုတဲ့စြမ္းအင္
သူဟာ အၿမဲတမ္းရွိေနလို႔ အခ်ိန္တိုင္း မခြဲတဲ့ သူဘဲမို႔
တခါတရံ အေမွာင္လႊမ္းေနတဲ့ ေန႔ရက္တိုင္းဟာ
တစ္ကယ္ကိုေလ ေၾကာက္စရာ
ခံႏိုင္စြမ္းအားလည္း မရွိေတာ့ဘူး
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိေတာ့ဘူး
ထိုအခ်ိန္မွာ လုိေနတာ ခရစ္ေတာ္ပဲ
အနီးအနားေလးမွာပဲ အေႏြးေထြးဆံုးရင္ခြင္
ကၽြႏု္ပ္ဘက္မွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.