သန္႕ရွင္းေသာမီးေတးေရး - ဆရာတိုက္တပ္(စ္)ေသြး၊ ဆရာမ ေမရီစန္းမင္း (The Altar/ The City)

VERSE 1
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ေရွ႕ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာ ပူေဇာ္ျခင္းယဇ္ပလႅင္အျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တည္
ကိုယ္ေတာ္မ်က္ေမွာက္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ျပင္းစြာေတာင့္တ အထံေတာ္ တမ္းတရင္းနဲ႕ ကၽြႏု္ပ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန

CHORUS 1
၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုး ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုး အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ အကၽြႏု္ပ္အေပၚဆင္းသက္မူပါ
၀ိညာဥ္ေတာ္မီး အထံေတာ္က မီး အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ကၽြႏု္ပ္အေပၚ ဆင္းသက္မူပါ

VERSE 2
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္၊ ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာ ပူေဇာ္ျခင္းယဇ္ပလႅင္အျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တည္
ကိုယ္ေတာ္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၊ ကၽြႏု္ပ္ျပင္းစြာေတာင့္တ အထံေတာ္ ငံ့လင့္ရင္းနဲ႕ ကၽြႏု္ပ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန

CHORUS 2
သန္႕ရွင္းေသာမီး သန္႕ရွင္းေသာမီး
သန္႕ရွင္းေသာမီးျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ကို တို႕ထိမူပါ /ေျပာင္းလဲေစပါ

Bridge: နာမ္၀ိညာဥ္အတြင္းမွ ကၽြႏု္ပ္ျပင္းစြာေတာင့္တ ကၽြႏု္ပ္သခင္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.