မိတ္ေဆြေယ႐ႈက်ဴးေတးဆုိ  - ဇမ္ႏူး

VERSE 1
ငါတုိ႔ျပစ္ႏွင့္ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ား ခံရန္ မိတ္ေဆြေယ႐ႈရွိ
ဆုေတာင္းျဖင့္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းကပ္ ခြင့္သည္ အံ့ဘြယ္ျဖစ္ေပ၏
ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ႀကိမ္ဖန္စြန္႔ပစ္ မခံသင့္ဝန္ထမ္းခဲ့ၿပီ
ကုိယ္ေတာ္ထံတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ မယူေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္

VERSE 2
ငါတုိ႔သည္ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း ဆင္းရဲဒုကၡရွိသလား
ဘယ္ခါမွ် စိတ္မပ်က္ေစရာ ဆုေတာင္းလ်က္ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ
ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ဳိးခံ မိတ္ေဆြလုိ သစၥာရွိသူေတြ႕မည္လား
ငါတုိ႔ အားနည္းျခင္း ေယ႐ႈသိ ဆုေတာင္းလ်က္ ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ

VERSE 3
ပင္ပန္းလွစြာ ဝန္ထုပ္ေလး၍ အားနည္းလ်က္ရွိၾကသလား
ကယ္တင္ရွင္မွီခုိရာျဖစ္ေပ ဆုေတာင္းလ်က္ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ
မိတ္ေဆြမ်ား ရြံ႕ရွာစြန္႔ပစ္လွ်င္ ဆုေတာင္းလ်က္ထံေတာ္ခ်ဥ္းပါ
လက္ေတာ္ျဖင့္ ကြယ္ကာေစာင့္မမည္ ထုိမွာ ႏွစ္သိမ့္ရာကုိရွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.