ေယ႐ႈကၽြႏ္ုပ္လာၿပီက်ဴးေတးဆုိ  - ေလးေလးဝါး

VERSE 1
ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္းထဲက ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္လာသည္
လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းသာျခင္းထဲသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္လာၿပီ
ဤေရာဂါက က်န္းမာျခင္းျမတ္သုိ႔ ဆင္းရဲျခင္းမွ ဝေျပာျခင္းရဖုိ႔
ဒုစ႐ုိက္မ်ားက ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ေယ႐ႈကၽြႏု္ပ္လာၿပီ

VERSE 2
အလြန္ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ ဆံုး႐ႈံးျခင္းက  ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္လာသည္
တုိင္ေတာ္ျဖင့္ရေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းသုိ႔ ေယ႐ႈကၽြႏ္ုပ္လာၿပီ
ခံရေသာ ဒုကၡေဝဒနာမွ ကုိယ္ေတာ္၏ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာျခင္းသုိ႔
ငိုေၾကြးျခင္းမွ သီခ်င္းဆုိဖုိ႔ရာ ေယ႐ႈကၽြႏ္ုပ္လာၿပီ

VERSE 3
ေလာဘမာနေထာင္လႊားျခင္းထဲမွ ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္လာသည္
အလုိေတာ္ကုိ အစဥ္လုိက္ဖုိ႔ရာ ေယ႐ႈ ကၽြႏ္ုပ္လာၿပီ
ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ပ်က္ျခင္း အားေလ်ာ့ျခင္းမွ ကုိယ္ေတာ္မဟာေမတၱာေတာ္ထဲသုိ႔
ခ်ဳိးငွက္ကဲ့သုိ႔သုိ႔ ပ်ံတက္ေနဘုိ႔ရာ ေယ႐ႈကၽြႏ္ုပ္လာၿပီ

VERSE 4
ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ သခၤ်ဳိင္းတြင္းထဲမွ ကုိယ္ေတာ္ထံသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္လာၿပီ
ေကာင္းကင္အလင္း သုခခ်မ္းသာသုိ႔ ေယ႐ႈကၽြႏ္ုပ္လာၿပီ
တုိင္းမသိေသာ ပ်က္စီးျခင္းထဲက လံုၿခံဳစြာ ကုိယ္ေတာ္၏ သုိးၿခံမွာ
မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ဖူးေမွ်ာ္ေနဘုိ႔ရာ ေယ႐ႈကၽြႏ္ုပ္လာၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.