ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ေတးဆုိ  - Three Him

ခက္ခဲျခင္းထဲက ကူညီေဖးမခဲ့သူအရွင္
မႏုိင္ဝန္ေတြ ကူညီထမ္းေပးခဲ့သူ
ခံစားရအေၾကာင္းမ်ားကုိ ၾကင္နာစြာ ႏွစ္သိမ့္ေပး
ၾကြယ္ဝေသာအသက္တာ ျဖည့္စြမ္းေပးခဲ့သူ

(ထုိအရွင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္း အုိ စံုလင္ကာမ်ားလွ
အစဥ္တည္ကာ ၿမဲလ်က္ေန အဆံုးမရွိ ခ်စ္ျခင္း
အတုိင္းအဆမရွိေသာ ခ်စ္ျခင္း ၾကြယ္ဝစြာ ေပးသနား
ေပးလ်က္ေန ထပ္ေပးေန ေပးထားလ်က္ရွိေန)

ေန႔ရက္တုိင္း ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းစဥ္
မ်ားလွစြာ ရင္ဆုိင္ရ ျပႆနာမ်ား
ကုိးစားကာ ခုိလႈံကာ ေက်ာ္ျဖန္သြားစဥ္
စုိးရြံ႕စရာေတြ ကြယ္ကာ ေပ်ာက္ကာေန

(ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ၾကင္နာစြာ ႏွလံုးသားမ်ားနဲ႔
ၾကြယ္ဝျခင္း ပိုလွ်ံေသာ ႏွလံုးသားနဲ႔
အခက္အခဲေတြ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္သြားစဥ္
ဝမ္းေျမာက္စရာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးေနၿပီ)

(ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ အရာတုိင္း ခ်ဳိးဖ်က္စြမ္းႏုိင္သူေလ
ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္)

(ဝန္ခံလ်က္ ေန႔ရက္တုိင္ ကၽြႏ္ုပ္အား လမ္းျပသြန္သင္
ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ ၿငိမ္သက္ျခင္း အရွင္)

ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ၾကင္နာစြာ ႏွလံုးသားမ်ားနဲ႔
ၾကြယ္ဝျခင္း ပိုလွ်ံေသာ ႏွလံုးသားနဲ႔
အခက္အခဲေတြ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္သြားစဥ္

ဝမ္းေျမာက္စရာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးေနၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.