အတုႏိႈင္းမဲ့ေတးေရး- ဆရာကိမ္းေပါင္

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သာအတုႏိႈင္းမဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သာ အတုႏိႈင္းမဲ့
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သာ အတုႏိႈင္းမဲ့ ေမတၱာရွင္

VERSE
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ပတ္ရစ္မူၿပီ လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီ
မထိုက္တန္သူမ်ား ထိုက္တန္ေစၿပီ၊ အျမင့္ဆံုးေသာအရပ္၌ ခ်ီးေျမွာက္မူၿပီ

PRE CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ/ ရွင္သာ အလိုခ်င္ဆံုး ကၽြႏု္ပ္ဘ၀အတြက္ အလိုအပ္ဆံုး
ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ/ ရွင္သာ အျမင္ခ်င္ဆံုး

BRIDGE
အတုႏႈိင္းမဲ့ေမတၱာ၊ အတုႏိႈင္းမဲ့ေမတၱာ
အတုႏိႈင္းမဲ့ေမတၱာ ေယ႐ႈ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.