ေရႊလင္းယုန္
ေတးေရး- ျမတ္ႏိုး
ေတးဆို- ေလဒီယာ

VERSE
ဆင္းၾကြမူပါ ကၽြႏု္ပ္အနားမွာ
တို႔ထိမူပါ ကၽြႏု္ပ္အား
ဘိတ္သိတ္ေပးပါ ကၽြႏု္ပ္အား
သခင့္ရဲ႕ အခ်စ္သာ ကၽြႏု္ပ္အား
အသစ္ျဖစ္ေစၿပီ ကၽြႏု္ပ္အား

CHORUS
ထိုအခါ ပ်ံ၀ဲသြားမည္ အေျခအေနနဲ႔ အဆိုးဆံုးေတြထက္
ကၽြႏ္ုပ္ျဖတ္ေက်ာ္မည္ သခင္ရဲ႕အထဲ၌အတူ
ဧမာေႏြလ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အရွင္
သခင္ပါလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ဘယ္အရပ္၌မဆို
မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနတိုင္းပင္
ျဖစ္ေစေသာ သခင္အားျဖင့္သာ
ကၽြႏု္ပ္ပ်ံ၀ဲမည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာမ်ားအထက္

BRIDGE
သခင့္ရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္ ကၽြႏု္ပ္ျပပ္၀ပ္မည္
ႏွလံုးသားအၾကြင္းမဲ့ ကၽြႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းမည္
အတြင္းႏွလံုးသားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ကိုးကြယ္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.