ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္ေတးေရး- ထန္ေသာင္
ေတးဆို- ထန္ေသာင္

VERSE
သက္ရွိသက္မဲ့ ျဒပ္ရွိျဒပ္မဲ့ လက္ရွိလက္မဲ့
ကိုယ္ေတာ့္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္
ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏွစ္အဆက္ဆက္ ရက္အဆက္ဆက္
ကိုယ္ေတာ့္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္ ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္

CHORUS
ကခုန္ရင္းနဲ႔ ကိုယ္ေတာ့္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္
သီခ်င္းဆိုရင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္
ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္
လက္ခုပ္တီးလ်က္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္
ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္ ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.