အရွင္သခင္ေတးေရး- ရြယ္ႏူး
ေတးဆို- ထန္ေသာင္

VERSE 1
ကၽြႏု္ပ္၏ အတမ္းတဆံုး ဘ၀ရဲ႕ေတာင့္တရာ
အတြင္း၀ိညာဥ္၏ အဆာငတ္ဆံုးအရာ
အခ်စ္ျမတ္ႏိုးရဆံုး အလြမ္းဆြတ္ဆံုးအရပ္ဟာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ျမတ္သာ

VERSE 2
တသြင္သြင္စီးတဲ့ ေခ်ာင္းေရကို အရမ္းပဲေတာင့္တကာ
ငတ္မြတ္လြန္းတဲ့ သမင္ဒရယ္ေလးပမာ
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အေနခ်င္ဆံုး အငတ္မြတ္ဆံုး အရပ္ဟာ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ျမတ္သာ

CHORUS
လိုအင္ေတြ ျဖည့္စြမ္းေပးမူပါ
ကိုယ္ေတာ့္မ်က္ေမွာက္နဲ႔ လႊမ္းၿခံဳပါ
အရွင္သခင္ျဖစ္ အၿမဲ အုပ္စိုးမူပါ
ပူေဇာ္ကာ ဆက္သ ေပးလွဴခ်င္
ဘ၀တစ္ခုလံးကို ဆက္ကပ္ပါၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.