နိစၥမဲ့ေတးေရး- ဂ်ိဳးဇက္ေအာင္
ေတးဆို- Mမိုး

VERSE 1
ထေျမာက္ျခင္းရဲ႕သက္ေသမ်ား ကိုယ္ေတာ္ျပင္ဆင္ၿပီး
ေသျခင္းရဲ႕တံခါးအား ခ်ဳိးဖ်က္ခဲ့
ကမၻာေျမလူတုိင္းအတြက္
၀မ္းေျမာက္ျခင္းရဲ႕ အစျပဳျခင္း ကိုယ္ေတာ္နာခံျခင္း
လူသားတိုင္း အျပစ္အတြက္ အေသြးသြန္းခဲ့
တိုင္ေတာ္ေပၚသက္ေသ

VERSE 2
ေပးဆပ္ျခင္းရဲ႕တစ္ခန္းရပ္က ႏိုင္ငံတည္သည္အထိ
ခံစားရမယ့္ အက်ိဳးတရားမ်ားက
အသက္နဲ႔ဆိုင္တယ္
ဒုကၡသုခမ်ားရဲ႕ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမင္ေစၿပီး
အေသြးသြန္းတန္ခိုးအား ျဖန္႔က်က္ခဲ့
ေနမ၀င္သူမ်ားအတြက္

PRE CHORUS
ေအာင္ျမင္ေလၿပီ ေသျခင္းအား
ေအာင္ျမင္ေလၿပီ သခင္ခရစ္ေတာ္
ေအာင္ျမင္ေလၿပီ က်ိန္ျခင္းအား
ခရစ္ေတာ္

CHORUS
နိစၥမဲ့ရက္တို႔ ငိုေၾကြးၿပီ
အဖရဲ႕ဘုန္းေတာ္ ထြန္းေတာက္ၿပီ
သခၤ်ဴိင္းတံခါးမ်ား အကုန္ပြင့္ထြက္ၿပီ
ဟာေလလုုယာ
သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔မွာ ထေျမာက္ၿပီ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းတန္းေလးေတြ ေပးခဲ့ၿပီ
နိစၥမဲ့ရက္တို႔ ငိုေၾကြးၿပီ
ဟာေလလုယာ

ENDING
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.