က်န္းမာျခင္းအရွင္ (My Healer)Song & Music Concept- Pastor Andrew Yeo (Integrity Music/ Cornerstone Singapore)
စာသား - ဆရာမ စူစဲန္နာမင္း  (The Altar/ Cornerstone)
Special Guest - ေကာင္းေကာင္း

VERSE 1
အဖ၏သန္႕ရွင္း အၾကင္နာ ဘ၀၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအရွင္ သခင့္အသက္ကိုပင္စေတး
ကၽြႏု္ပ္အျပစ္မ်ား လြတ္ရန္အတြက္ အေသြးႏွင့္ ေရြး၀ယ္ၿပီ

VERSE 2
တန္ခိုးေတာ္ အနႏၱ အရွင္သခင္ ေမတၱာအလြန္ႀကီးျမတ္သူ
အၿမဲစစ္၍  မကုန္ေသာ သခင့္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား အၾကင္နာႏွင့္ ဂ႐ုဏာ

PRE CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ေရွ႕ေမွာက္ ငိုယိုကာဒူးေထာက္ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ဘ၀၏အေျဖပင္
ေယ႐ႈကိုယ္ေတာ္အား အစဥ္ယံုၾကည္ကိုးစား အရာရာခပ္သိမ္းအား ကိုယ္ေတာ္ပိုင္မူသည္

CHORUS
ေယ႐ႈဘုရား က်န္းမာေစသူ အေသြးျမတ္သြန္းကာ သန္႕ရွင္ေပးသူ
ေ၀ဒနာမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ေပ်ာက္ကင္း အႏိႈင္းမဲ့ေမတၱာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားျဖင့္

BRIDGE
ႏွလံုးသားကို ဖြင့္၍ သခင့္ေရွ႕ေတာ္ဒူးေထာက္
ငိုယိုကာ ေမွ်ာ္လင့္ သခင့္အား/ကိုယ္ေတာ္ရွင္အား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.