အခ်ိန္ေလးရွိတုုန္းေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး၊ ေရဗကၠ၀င္း

VERSE 1
လူ႕ဘ၀ဆုုိတာ တစ္ေန႔ေတာ့ဆံုုးမွာပါ
ဒါေပမယ့္လည္း ရက္ေတြကုုိ အတိအက်တုုိ႔မသိႏုုိင္
(အခ်ိန္ရွိတုုန္းမွာ တတ္စြမ္းသေလာက္ပါဝင္ၾကမယ္ ကုုိယ္ေတာ္အတြက္)

VERSE 2
အဆံုုးမဲ့ေမတၱာမ်ား ေပးတဲ့ ခရစ္ေတာ္ကုုိ
ကမၻာဆံုုးအထိသိေအာင္ ႀကိဳးစားေျပာျပမယ္
(ယံုုၾကည္ျခင္းေတြ ခုုိင္ၿမဲလုုိ႔ ေတာင္းခံကာ
ေက်ာ္ျဖတ္မယ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႔)

CHORUS
လူေတြအသက္ရွင္ေနထုုိင္ တုုိ႔ကမၻာႀကီးမွာ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားစြာနဲ႔
ကုုိယ္ေတာ္ရဲ႕အလုုိေတာ္ကုုိ တုုိ႔ေဆာင္ၾကမယ္
ဘယ္လုုိၾကမ္းတဲ့ခရီးေတြ ျဖစ္ပါေစ
မေၾကာက္ပါနဲ႔ ျဖတ္ေလွ်ာက္ ယံုုၾကည္ျခင္းနဲ႔ သြားမယ္

VERSE 3
အဆံုုးမဲ့တဲ့အခ်စ္ေတြေပးတယ္ ေအးျမတဲ့ေမတၱာအရိပ္နဲ႔
သခင့္အခ်စ္တုုိ႔ေတြ႕ႏုုိင္ဖုုိ႔အတြက္
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ခရီးေတြျဖစ္လည္း ျဖတ္ေလွ်ာက္ရင္းအဆံုုးတုုိင္ ခရီးဆက္
သခင့္ရဲ႕အလုုိေတာ္ေဆာင္ႏုုိင္ဖုုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.