နံနက္တုိင္းအတြက္ေတးေရး - အားဆီ
ေတးဆုုိ - ဆုုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
နံနက္ခင္းတုုိင္း အသစ္ေသာ ဂ႐ုုဏာကုုိ
ကုုိယ္ေတာ္ထံပါးမွ ခံစားရ
စိမ္းလန္းေသာျမစ္နံေဘး ကၽြႏ္ုုပ္အားလမ္းျပရာ
ေလျပည္ေလညင္းေလးမ်ား သာယာစြာ

VERSE 2
နံနက္ခင္းတုုိင္း အခ်ဳိဆံုုးအၾကင္နာကုုိ
ကုုိယ္ေတာ္ထံပါးမွ ခံစားရ
ေႏြးေထြးေသာစကားမ်ား ႏူးညံ့ေသာအခ်စ္မ်ား
ခႏၶာကုုိယ္အႏွံ႔အျပား စီးဝင္တယ္/အသက္ဝင္တယ္

CHORUS
ရင္ခုုန္ေစၿပီေပါ့ သခင့္ရဲ႕ အထိအေတြ႕မ်ား
ဘာနဲ႔မွ ႏႈိင္းဆမရႏုုိင္ၿပီ
မဆံုုးေသးေသာဘ၀အတြက္ သခင္ဘုုရားပုုိ႔ေဆာင္ေန
နံနက္ခင္းတုုိင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.