အလင္းသစ္ေတးေရး - သြန္းပူ
ေတးဆုုိ - သြန္းပူ

VERSE 1
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အလင္းသစ္ကိုု ရွာေတြ႕ ၿပီ
ဆုုိးညစ္ေသာ လမ္းမ်ားကုုိ စြန္႔ထားၿပီး
ထုုိေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အလင္းသစ္ေနာက္ကုုိ
လုုိက္သြားဖုုိ႔ ဘုုရားျမတ္ခုုိင္းေစၿပီ

VERSE 2
နံနက္ခင္း အလင္းသစ္ကုုိ သူေပးၿပီ
မဲေမွာင္ေသာ ဘ၀ခရီးလမ္း
ခ်န္ကာထားၿပီး အလင္းသစ္ေနာက္ကုုိ
လုုိက္သြားဖုုိ႔ ဘုုရားျမတ္ခုုိင္းေစၿပီ

CHORUS
ခုုိင္မာေသာ တံတုုိင္းႀကီးေတြ ထန္ေနေသာ လႈိင္းလံုုးႀကီးေတြအား
ေက်ာ္ျဖတ္ဖုုိ႔ ထုုိအလင္းသစ္ကုုိ ကုုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးခဲ့ၿပီပဲ
စံုုစမ္းျခင္းမ်ားကိုုလည္း ေက်ာ္ျဖတ္မယ္ ထုုိအလင္းသစ္နဲ႔ အလင္းသစ္နဲ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.