ေနာက္လိုက္ျခင္းေတးေရး - ခြါလ္ပူ
ေတးဆုုိ - ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

VERSE 1
ဒီကမၻာေန တုုိ႔ရဲ႕ဘ၀မ်ား သူ႕ေနာက္လုုိက္စစ္ ဟုုတ္ပါရဲ႕လား
သူရင္ဆုုိင္ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္း ေလးလြန္းလွတဲ့ ကားတုုိင္ထမ္းကာ
နင္ဒါကုုိ သေဘာေပါက္ရဲ႕လား ေပးဆပ္ျခင္းနဲ႔ လုုိက္ေလွ်ာက္ပါဦး
အေစခံရာလမ္းရဲ႕ သဘာ၀ အၿမဲတမ္းခ်ည္းေတာ့ မေခ်ာေမြ႕ဘူးကြာ

VERSE 2
ထုုိသခင္ရဲ႕ တရားသေဘာေတာ္အတုုိင္း ဦးစားေပးလုုိ႔ အသက္ရွင္ရဲ႕လား
ခႏၶာကုုိယ္အေသြးအသားဆႏၵ တပ္မက္မႈတုုိ႔ ခ်ဳိးႏွိမ္ရမွာ
ရွင္သန္ရာေန႔ရက္အခ်ိန္တုုိင္း ကုုိယ့္ရဲ႕ကားတုုိင္ကုုိယ္ထမ္းရမွာ

CHORUS
ခက္ခဲမႈမ်ား ေတြ႕ ႀကံဳလည္း အဆံုုး၌ေအာင္ျမင္ရမွာ
အေသြးေတာ္တန္ခုုိး ေရြးႏႈတ္ျခင္းေၾကာင့္
သင့္ဘ၀ေအာင္ျမင္မွာပါ ေယ႐ႈေၾကာင့္သာ
(သူ႕ေၾကာင့္ပဲ ေယ႐ႈေၾကာင့္ပဲ ဒါသူ႕ေၾကာင့္ပဲ ေယ႐ႈေၾကာင့္သာ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.