ငန္ေသာဆားေတးေရး - သြန္းပူ
ေတးဆိုု - စံပီး၊ ႀကိဳးၾကာ

VERSE 1
ေန႔ရယ္ညရယ္ ကုုန္ဆံုုးေန အခ်ိန္မ်ား တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ေျပာင္းလဲေန
(ခရစ္ေတာ္မိန္႔မွာခဲ့စကားသံ အခ်ိန္တုုိင္း ၾကားရင္းနဲ႔ ခရီးဆက္မယ္)
ေလာကႀကီးထဲ ျဖတ္သန္းခ်ိန္ ေပ်ာက္ဆံုုးေသာ၀ိညာဥ္မ်ားစြာရွိေသးတယ္
(ေပ်ာက္္ေနတဲ့ ဒီလိုုသုုိးေတြ မွန္ေသာ လမ္းေရာက္ေအာင္ လမ္းျပမယ္)

CHORUS
ညီညြတ္စိတ္ရယ္ ယံုုၾကည္ျခင္းအလင္းရယ္
ဒီကမၻာဆံုုးဆုုိင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလုုိ႔ ဒဏ္ရာမ်ားလည္း ရေစဦး
ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကုုိ ကမၻာလူတုုိင္း သိေစမယ္
ကုုိယ္ေတာ္အတြက္ဆုုိ ငန္ေသာဆားသာ ျဖစ္ရမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.