ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတးေရး - သြန္းပူ
ေတးဆိုု - Group

CHORUS
ကုုိယ္ေတာ္ရွင္ ဆင္းၾကြမူပါ
ကၽြႏ္ုုပ္ႏွလံုုးသားထဲ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူပါ
ယံုုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဆုုေတာင္းသံ
ကုုိယ္ေတာ္ရွင္ လက္ခံေပးမူပါ

VERSE 1
ျပဳမိခဲ့တဲ့ အျပစ္အားလံုုးအတြက္ ၀န္ခံဆက္ကပ္မယ္
ဘုုရားျမတ္ေပးတဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ အၾကင္နာကုုိ ခံယူမယ္
ေႏြးေထြးလြန္းတဲ့ သူ႔ရင္ခြင္မွာ တုုိးေ၀ွ႔လုုိ႔ေနမယ္
ခရစ္ေတာ္ဘုုရား တုုိ႔ေတြအတြက္ ရွိေနတယ္

VERSE 2
ဆူးခင္းလမ္းထဲ အခက္အခဲမ်ားၾကား ကုုိယ္ေတာ္ေဖးကူမယ္
ႏႈိင္းဆမရတဲ့ ဒုုကၡေတြထဲ ကုုိယ္ေတာ္ရွင္ကူညီမယ္
ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ ဘ၀ပင္လယ္၀ယ္ လမ္းျပပုုိ႔ေဆာင္မယ္
ခရစ္ေတာ္ဘုုရား တုုိ႔ေတြအတြက္ ရွိေနတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.