သူရွိမွေတးေရး - ေဂ်မိုး
ေတးဆုုိ - ေဂ်မိုုး

VERSE 1
ရင္ဆုုိင္မယ္ ဘ၀လမ္းကုုိ အေဖာ္ေတြမလုုိ တစ္ေယာက္တည္းပဲ
ရင္ဆုုိင္ႏုုိင္မလား ေတြးပါ မရင္ဆုုိင္ႏုုိင္ဘူး အေမာနဲ႔သာ
ပုုိင္ဆုုိင္ျခင္းအရာမ်ားကုုိ အကူေတြမလုုိ တစ္ေယာက္တည္း ႐ုုန္းကန္မယ္
ပုုိင္ဆုုိင္ႏုုိင္မလား ေတြးပါ မပုုိင္ဆုုိင္ဘူး သူမရွိလုုိ႔

CHORUS
႐ုုန္းကန္လႈပ္ရွား ႀကိဳးစားအားထုုတ္ ရင္ဆိုုင္ေနလည္း အခ်ည္းႏွီးပဲ
ခရစ္ေတာ္ရွင္ဘုုရားအား ေတာင္းေလွ်ာက္ကာ ခြန္အားမ်ား ရယူရင္ေတာ့
သင့္ကုုိ အစဥ္အၿမဲ ေဖးမရင္း လုုိသမွ်ျပည့္၀ေစမယ္

VERSE 2
ရင္ဆုုိင္မယ္ ဘ၀လမ္းကုုိ အေဖာ္ေတြမလုုိ တစ္ေယာက္တည္းပဲ
ရင္ဆုုိင္ႏုုိင္မလား ေတြးပါ မရင္ဆုုိင္ႏုုိင္ဘူး အေမာနဲ႔သာ
ေရွ႕ဆက္မယ့္ ဘ၀ခရီးမွာ ကုုိယ္ေတာ္မပါဘဲနဲ႔ ေလွ်ာက္ကာသြားရင္
သြားရမယ့္လမ္းေလး မထြန္းလင္းႏုုိင္ပါ အေမွာင္လမ္းသုုိ႔ ေလွ်ာက္ရန္အတည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.