လမ္းေတးေရး - အားဆီ
ေတးဆုုိ - ေဂ်မုုိး

VERSE 1
အဓိပၺါယ္မဲ့ လမ္းေပၚမွာ ေငးငုုိင္ေနသူ
အေရွ႕ကုုိလား အေနာက္ကုုိလား တစ္ခုုခုုကုုိေရြး
ဘ၀ဆုုိတာ အခုုျမင္လုုိက္ အခုုေပ်ာက္ႏုုိင္ရာ
လြန္႔လူးတဲ့ ေရပြားေလး

VERSE 2
အခ်စ္ေတြနဲ႔ အမုုန္းေတြနဲ႔ လူ႕ဘ၀အလယ္မွာ
အစြန္းထင္ေန ႏြမ္းေၾကေန ေန႔ညအခ်ိန္တုုိင္း
ကမ္းမျမင္ႏုုိင္ လမ္းမျမင္ႏုုိင္ ဒုုကၡပင္လယ္
ပင္ပန္းျခင္း အိပ္မက္မ်ား

CHORUS 1
တကယ္ဆုုိရင္ လူ႕အသက္တာ လူ႕ဘ၀အခ်ိန္ အခုုိးအေငြ႕ေတြလုုိ
ဘယ္ခ်ိန္မွာ လြင့္ေပ်ာက္မယ္ အဆံုုးသတ္မယ္ ဘယ္သူမွမသိဘူး
တမလြန္ကုုိ သြားဖုုိ႔ရာ စိတ္ခ်စရာ လမ္းခရီးကဘယ္မွာ
အခုုကတည္းက အေျဖမွန္ရွိလား

CHORUS 2
ယံုုၾကည္ပါ လူ႕ဘ၀အခ်ိန္ လူ႕အသက္တာ အခုုိးအေငြ႕ေတြလုုိ
ဘယ္ခ်ိန္မွာ လြင့္ေပ်ာက္မယ္ အဆံုုးသတ္မယ္ ဘယ္သူမွမသိလည္း
တမလြန္ကုုိသြားျခင္းမွာ စိတ္ခ်စရာ လမ္းက ခရစ္ေတာ္သာ
အခုုကတည္းက ယံုုၾကည္ကုုိးစား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.