ခ်ီးမြမ္းေတးေရး - ေဂ်မိုး
ေတးဆုုိ - ေဂ်မိုုး

VERSE 1
ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ရက္အခ်ိန္ကာလေတြ ကၽြႏ္ုုပ္အတြက္ အစဥ္ျပည့္၀ေန
၀မ္းနည္းေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမ်ားရယ္ အနားမွာ ကုုိယ္ေတာ္အၿမဲရွိေန
ဒီမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ကုုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးေန

CHROUS
လွပတဲ့ဘ၀ေပးခဲ့ၿပီ ေန႔ရက္စဥ္တုုိင္း အနာဂတ္ေတြအား လင္းလက္ေစၿပီ
တိမ္စုုိင္ေတြလုုိ မေပ်ာက္ျပယ္ႏုုိင္ဘူး သခင့္ရဲ႕ေမတၱာ
ဒီအရာေတြအတြက္ ကုုိယ္ေတာ့္ကုုိအၿမဲ
ခ်ီးမြမ္းကာေလ ၀မ္းေျမာက္ရင္း အသက္ရွင္မယ္

VERSE 2
႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ ဒီကမၻာႀကီးမွာ အသက္ရွင္ အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေစ
လုုိအပ္မႈမ်ား သူျဖည့္ဆည္းေန ဘ၀လမ္းမွာ ထာ၀စဥ္ အားသစ္ေတြ
အၾကင္နာ ျဖဴစင္ေမတၱာ ကုုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးေန

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.